Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Minimalna stawka godzinowa w 2018 roku

 

Zatrudnienie w gastronomii przeważnie opiera się na umowach cywilnoprawnych. Od 2017 r. restauratorzy muszą pamiętać o ustalonej, minimalnej stawce godzinowej przy umowach zlecenia i świadczenia usług.

 

Czy w 2018 r. możemy spodziewać się zmian w wysokości minimalnego wynagrodzenia ?

Stawka godzinowa jest ściśle połączona ze stawką wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym, za każdym razem, gdy wynagrodzenie minimalne wzrasta, musimy liczyć się także ze zmianą stawki godzinowej.

Wynagrodzenie minimalne w roku 2018, zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 roku., będzie wynosiło 2100,00 zł brutto. Zatem od 01 stycznia 2018 roku minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 13,70 zł brutto.

Obecnie także umowa zlecenia czy świadczenia usług musi przewidywać obowiązek określenia sposobu potwierdzenia liczby godzin jej wykonywania. W innym wypadku, to przyjmujący zlecenie może przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej stosowną informację przed wypłatą wynagrodzenia. Dokumenty należy przechowywać przez okres 3 lat.

Minimalna stawka godzinowa podlega szczególnej ochronie. Nie można zrzec się prawa do wynagrodzenia wynikającego z wysokości minimalnej stawki godzinowej, ani przenieść tego prawa na inną osobę. Uregulowania dotyczące wynagrodzenia znajdujące się w umowach cywilnoprawnych powinny zakładać, że zamiana wysokości minimalnej stawki godzinowej może być dokonywana co roku.

Przypominamy również, że w razie kontroli to zleceniodawca musi wykazać, iż wynagrodzenie należne zleceniodawcy nie było niższe niż stawka minimalna. Dlatego też przypominamy o konieczności sporządzania i przechowywania dokumentacji potwierdzającej spełnienie tego obowiązku.

 

 

 

Related Posts