Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Umowa o pracę w gastronomii

Obecnie umowa o pracę jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracowników form zatrudnienia. Jest też promowana przez państwo. Pracodawcy jednak w dalszym ciągu obawiają się zatrudniać pracowników na umowę o pracę. Umowa o pracę wiąże się bowiem z szeregiem praw przyznanych pracownikom. Czy zatem rzeczywiście umowy o pracę należy się obawiać? W pierwszym z serii artykułów o umowie o pracę znajdziecie podstawowe informacje o tej formie zatrudnienia.
W branży gastronomicznej rzadko, jako forma zatrudnienia, proponowana jest umowa o pracę. Aktualne i planowane zmiany w prawie dążą jednak do wyeliminowania umów cywilnoprawnych z zatrudnienia pracowników. Być może więc, już nie długo przyjdzie nam zmierzyć się z umowami o pracę w pełnym zakresie również w gastronomii.

Umowa o pracę – informacje ogólne

Na podstawie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i o czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się zaś do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Umowa o pracę sporządzana jest na piśmie. W razie nie zawarcia umowy na piśmie, pisemne potwierdzenie jej zwarcia ma być wręczone pracownikowi jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy. Wyróżniamy umowę o pracę na czas nieokreślony, na czas określony oraz na okres próbny.
Umowa o pracę powinna określać strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności: rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia), wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy.

Umowa o pracę na okres próbny

Umowa na okres próbny może poprzedzać zawarcie pozostałych umów i nie może przekraczać 3 miesięcy. Ma na celu sprawdzenie kwalifikacji pracownika do danej pracy, a i pracownikowi daje możliwość podjęcia trafnej decyzji, co do dalszego zatrudnienia. Umowę o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem zawieramy tylko raz. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy lub gdy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia jego poprzedniej umowy o pracę minęły 3 lata.

Umowa o pracę na czas określony

Umowa o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy (po tym okresie uważana jest za umowę o pracę na czas nieokreślony). Dotyczy to jednej lub kilku umów łącznie zawieranych pomiędzy tymi samymi podmiotami. Dodatkowo, możliwe jest zawarcie tylko 3 takich umów. Kolejna traktowana będzie już jako umowa o pracę na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość zawarcia umów o pracę na czas określony w wypadkach umowy: na zastępstwo.
Wskazanych limitów nie da się obejść zawarciem umowy cywilnoprawnej czy przerwą w zatrudnieniu. Czas trwania umówi i tak się sumuje, a umowę cywilnoprawną zawartą na tych samych warunkach łatwo zakwalifikować jako umowę o pracę.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Zapewnia pracownikowi największe gwarancje kodeksowe i stabilność zatrudnienia. Obecnie jednak, poprzez zrównanie okresów wypowiedzenia w umowie o pracę na czas określony i nieokreślony różnice co raz bardziej się zacierają. Rozwiązanie umowy na czas nieokreślony jest o tyle trudniejsze, że pracodawca musi mieć ku temu podstawy prawne. Przy rozwiązaniu tego rodzaju umowy należy podać przyczyny, które stały się podstawą decyzji. Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy (zakładowy staż pracy) i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W poprzednich wpisach omówione zostały zagadnienia wynagrodzenia minimalnego w 2018 r.

www.prawowrestauracji.pl/2017/11/minimalna-stawka-godzinowa-2018-roku/

oraz pracy w niedziele i święta

www.prawowrestauracji.pl/2017/10/praca-niedziele-swieta-restauracji/

które związane są bezpośrednio z tą formą zatrudnienia. Zachęcamy do ich lektury i zapraszamy do kolejnych artykułów, w których omówione zostaną prawa i obowiązki pracowników wynikające z umowy o pracę.

 

 

 

Related Posts