Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Znaki towarowe producentów alkoholi, a obowiązek opłat

Zdecydowana większość lokali gastronomicznych ma, albo chce mieć, w swojej ofercie napoje alkoholowe. Niewątpliwie możliwość zamówienia do posiłku kieliszka wina czy kufla piwa może przyciągnąć klientów. Najczęściej, wraz z możliwością sprzedaży alkoholu, restauratorzy chcą w jakiś sposób poinformować swoich gości o tym jakie trunki oferują. Bardzo często wykorzystują do tego szklanki, kufle, parasole, krzesła, podstawki i inne akcesoria opatrzone znakiem towarowym producenta alkoholu. Każdy restaurator powinien zadać sobie pytanie – czy używanie wspomnianych wyżej akcesoriów jest reklamą? A jeżeli tak, czy niesie to za sobą jakieś konsekwencje i obowiązki?

Reklama napojów alkoholowych

W polskim porządku prawnym podstawowym aktem regulującym problematykę alkoholu i jego reklamy jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Określa ona definicję reklamy napojów alkoholowych. Za reklamę uznawane jest publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych napojów alkoholowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących napoje alkoholowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu znaków towarowych napojów alkoholowych. Za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi.
Właściwie każda kierowana publicznie do konsumentów informacja, zawierająca znaki towarowe związane z napojami alkoholowymi może być uznana za reklamę. Jest to więc o wiele szersza definicja reklamy, niż powszechne rozumienie tego słowa.
Z ustawy wynika, że nie ma potrzeby aby informacja ta była w jakikolwiek sposób nakierowana na zachęcenie konsumenta po sięgnięcia po alkohol. Za reklamę napoju alkoholowego uważana jest więc sama informacja, która rozpowszechnia znaki towarowe napojów alkoholowych i nie ma konieczności wystąpienia w niej elementu perswazji.

Znak towarowy producenta alkoholu

Warto krótko wskazać czym jest znak towarowy. Za znak towarowy uważa się każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, o ile posiada ono cechy pozwalające odróżnić towary przedsiębiorcy od towarów innych przedsiębiorców.
Może nim być wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna (np. kształt opakowania) czy nawet melodia albo sygnał dźwiękowy. W przypadku znaków towarowych producentów alkoholi będzie to głównie graficzne logo, lecz nie można zapominać o innych możliwościach. Znakiem towarowym może być uznany np. kształt butelki.

Oplata za reklamę alkoholu

Ustawodawca uchwalając przepisy dotyczące napojów alkoholowych dąży do tego, by ich spożycie uregulować i w ograniczyć. W tym celu wprowadzone zostały różne rozwiązania, wśród których odnaleźć można opłatę za reklamę alkoholu.
Taką opłatą obciążony jest każdy podmiot, który świadczy usługę polegającą na reklamie napojów alkoholowych. Obowiązek poniesienia opłaty spoczywa więc nie na producencie alkoholu. Obowiązek opłaty ciąży na przedsiębiorcy, który reklamuje napoje alkoholowe, nawet jeżeli nie jest to główny przedmiot jego działalności.
W praktyce, wystarczy, że z producentem alkoholu mamy zawartą umowę na sprzedaż jego produktów i podajemy te produkty. Podanie produktów możliwe jest np. w szklankach opatrzonych logo producenta, albo pod parasolem na którym widnieje to logo. Umowa nie musi zawierać postanowień o promocji, aby powstał obowiązek opłaty z tytułu świadczenia usługi reklamowej. Już samo publiczne rozpowszechnianie znaku towarowego producenta będzie uznane za wystarczające do uznania usługi za reklamę.
Wysokość opłaty za reklamę alkoholu to 10% kwoty, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tej usługi.

Sposób ponoszenia opłaty

Każdy, kto jest zobowiązany do wniesienia opłaty za reklamę alkoholu, musi samodzielnie ją obliczyć, a następnie uiścić. Termin płatności przypada do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury (tj. kiedy została wykonana usługa). Do tego celu należy użyć wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej DRA-1, udostępnionego m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Deklarację należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym a wpłatę uiścić na Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Related Posts