Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Monitoring w restauracji

Dbając o bezpieczeństwo w restauracji bardzo często decydujemy się na wprowadzenie do lokalu monitoringu. Zabezpiecza to nasze interesy na wielu płaszczyznach. Pozwala także na lepszą i pełniejszą reakcję w wypadku szkody poniesionej przez nas lub klientów. Z monitoringiem w parze idzie jednak szereg obowiązków, w tym związanych z ochroną danych osobowych w restauracji. Nie do każdego celu i nie wszędzie można go stosować.

Monitoring a dane osobowe klientów restauracji

Prowadzenie monitoringu w restauracji nierozerwalnie związane jest z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych. Zarówno danych klientów jak i pracowników. Nie wchodząc zbyt głęboko w definicje, są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Do takich danych całą pewnością zaliczyć można wizerunek osoby, który utrwalany jest na monitoringu. Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych restaurator, który przetwarza dane osobowe powinien spełnić obowiązek informacyjny. Polega to na poinformowaniu w dowolnej formie osób, których dane się przetwarza, o wybranych aspektach przetwarzania. Należy także zapoznać te osoby z ich prawami, m. in. prawem do usunięcia czy sprostowania danych oraz prawem do wniesienia skargi. Najpopularniejszą formą spełnienia obowiązku informacyjnego jest wywieszenie tzw. „klauzuli informacyjnej” w widocznym dla klientów miejscu. Dodatkowo na terenie lokalu w miejscach objętych monitoringiem powinniśmy obszar ten oznaczyć, np. za pomocą tabliczek z napisem „obiekt monitorowany”.
Na marginesie należy zaznaczyć, że wciąż kwestią sporną jest przesądzenie, czy monitoring klientów zawsze jest przetwarzaniem danych osobowych. Bo czy z pomocą samego wizerunku utrwalonego na filmie kamery można zidentyfikować osobę w każdej sytuacji? Na to pytanie nie ma łatwej odpowiedzi, ale w ramach zabezpieczenia się przed niepotrzebnymi problemami warto spełnić obowiązek informacyjny.

Monitoring a dane osobowe pracowników

Osobną kategorią osób nagrywanych przez monitoring są pracownicy restauracji. Przez wiele lat była to kwestia kontrowersyjna i wątpliwa, jednak ostatnia nowelizacja kodeksu pracy rozjaśniła sytuację prawną monitoringu prowadzonego na pracownikach.
Monitoring w zakładzie pracy-restauracji może być prowadzony tylko w określonych celach. Pracodawca musi zawsze przy prowadzeniu monitoringu brać pod uwagę prawo pracowników do prywatności. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że prowadzenie monitoringu w innym celu nie jest dopuszczalne. Warte odnotowania jest to, że pracodawca nie może stosować monitoringu do kontroli świadczenia pracy przez pracowników. Nie jest dozwolone np. kontrolowanie poprzez monitoring długości przerw pracowników czy obserwacji procesu pracy.
Monitoring nie może być prowadzony w pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, szatniach, stołówkach, palarni oraz w pomieszczeniach udostępnionych organizacji związkowej. Jeżeli z jakiegoś powodu monitoring w tych miejscach jest konieczny, to pracodawca ma obowiązek zadbać, by nie naruszało to godności i innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych. W tym celu można np. zastosować odpowiednie oprogramowanie cenzurujące nagranie w taki sposób, by nie było możliwe zidentyfikowanie osób obecnych na nagraniach.
Pracodawca może przechowywać nagrania maksymalnie przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania co do zasady należy skasować, chyba, że stanowią dowód w sprawie prowadzonej przez sąd, organ porządkowy lub organ administracji.
Pracodawca ma bezwzględny obowiązek poinformowania pracowników o stosowanym monitoringu a także o jego celach i zakresie. Informacja ta powinna zostać zawarta, w zależności od tego jaki dokument przyjęty został u pracodawcy, w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie. Jeżeli nie przyjęliśmy żadnego z tych dokumentów, należy poinformować pracowników w drodze obwieszczenia. Pracownicy powinni zostać poinformowani najpóźniej na 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu.
Wszystkie pomieszczenia objęte monitoringiem muszą zostać oznaczone tabliczkami. Wobec pracowników, tak jak wobec klientów, należy spełnić obowiązek informacyjny zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w restauracji.

Udostępnianie danych z monitoringu

Kwestia udostępniania danych z monitoringu, czy to klientom, czy pracownikom, czy też innym podmiotom budzi szereg wątpliwości. Należy pamiętać, że udostępnione nagranie prawie zawsze zawiera dane osobowe także innych osób niż wnioskodawca. Jeżeli przekazujemy dane z monitoringu, możemy zawrzeć jednocześnie umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Możliwe jest również zmodyfikowanie nagrania tak, by usunąć lub zamazać wszelkie dane pozwalające na identyfikację osób. Innym sposobem jest uzyskanie zgody, od każdej widocznej na nagraniu osoby, na przetwarzanie jej danych osobowych przez osoby trzecie.
Należy także pamiętać, że pracownicy mający dostęp do monitoringu, zarówno do przeglądania jak i usuwania, udostępniania czy edycji nagrań, muszą posiadać odpowiednie upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Related Posts