Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Tarcza Antykryzysowa – dofinansowanie do miejsc pracy a przestój i obniżenie etatu pracowników

Ustawa o tzw. Tarczy Antykryzysowej, o której założeniach pisaliśmy już kilkukrotnie (m.in. we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii) została już przyjęta przez Sejm, podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oczywiście nie oznacza to, że zostanie utrzymana w obecnym kształcie i bez żadnych zmian. Warto jednak nieco dokładniej zapoznać się z jej założeniami i rozwiązaniami zaproponowanymi przez ustawodawcę. Jedno z nich zakłada przestój i obniżenie etatu dla pracowników przedsiębiorcy, jako warunek otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Przestój i obniżenie wynagrodzenia – przepisy ogólne

Regulacja zawarta w kodeksie pracy przewiduje, że za czas przestoju pracownikowi generalnie przysługuje pełne wynagrodzenie jego obniżenie nie jest możliwe. Dotyczy to także sytuacji wyjątkowych, niezależnych od pracodawcy – jak np. stan epidemii. Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest bowiem założenie, że na pracownika nie można przenosić ryzyka ekonomicznego prowadzenia działalności przez pracodawcę. Ustawa o tarczy antykryzysowej przewiduje jednak inną, szczególną regulację dotyczącą przestoju.

Przestój i obniżenie wynagrodzenia – spadek obrotów

Aby skorzystać z dofinansowania przez pracodawcę musi zaistnieć kilka przesłanek. Podstawowa to spadek obrotów. Jest on rozumiany jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15%,obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku; lub
  • nie mniej niż o 25%, obliczany jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 01 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego złożenie wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Przestój i obniżenie wynagrodzenia – warunki dotyczące pracodawcy

Pracodawca, który chce skorzystać z dofinansowania wynagrodzenia nie może zalegać (na koniec III kwartału 2019 r.) ze składakami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Wobec pracodawcy nie mogą również zachodzić przesłanki ogłoszenia upadłości.

Przestój i obniżenie wynagrodzenia

W związku z przestojem pracodawca jest uprawniony do obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników o 20%, przy czym maksymalnie do ½ etatu. Pracownikowi wypłaca się obniżone wynagrodzenie o maksymalnie 50% – musi być to jednak co najmniej wynagrodzenie na poziomie ustalonym płacą minimalną.

Pojęcie „pracownika” w Tarczy Antykryzysowej

Co istotne – dotyczy to nie tylko osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. W rozumieniu regulacji Tarczy Antykryzysowej, pracownikiem jest również zleceniobiorca lub osoba świadcząca usługi na podstawie innej umowy do której stosuje się przepisy o zlecenie. Nie mogą być to jednak usługi w ramach działalności gospodarczej tej osoby. Oznacza to, że z pracodawca może otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia wypłacanego również zleceniobiorcom.

Porozumienie z pracownikami

Co istotne, pracodawca musi osiągnąć porozumienie z pracownikami. Bez tego nie może samodzielnie zdecydować o prowadzeniu przestoju. Porozumienie powinno zostać zawarte ze związkami zawodowymi (co najmniej reprezentatywnymi). Jeżeli u pracodawcy związki nie funkcjonują, to należy uzyskać zgodę przedstawicieli pracowników, wyłanianych w zwykłym trybie przyjętym u pracodawcy. Porozumienie określa m.in. warunki i tryb wykonywania pracy podczas przestoju oraz skalę obniżonego wynagrodzenia i wymiaru czasu pracy. Porozumienie powinno zostać zawarte na piśmie a pracodawca w terminie 5 dni musi przekazać je właściwemu Okręgowemu Inspektoratowi Pracy.

Przestój i obniżenie wynagrodzenia – dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Pracodawca w związku z przestojem może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jego wysokość to maksymalnie połowa wynagrodzenia danego pracownika objętego porozumieniem, przy czym maksymalnie 40% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Pracodawcy przysługują także środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od przyznanych świadczeń. 

Dofinansowanie nie dotyczy pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągali wynagrodzenie wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 (15.681 zł).

Podsumowanie

Sam pomysł szczegółowego uregulowania kwestii przestoju w związku z epidemią wydaje się trafny, zwłaszcza, że przepisy ogólne stawiają pracodawców w trudnej sytuacji i mogą powodować konieczność zwolnień.

Pracodawca uzyskał możliwość otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, jeżeli zdecyduje się na zmianę ich warunków zatrudnienia a nie na definitywne rozwiązanie umów. Ta regulacja ma na celu utrzymanie miejsc pracy. Warto jednak pamiętać, że barierą trudną do przejścia może być w wielu przypadkach.

Obowiązujące na podstawie art. 15g ustawy o Tarczy Antykryzysowej uregulowanie przestawiliśmy bardzo ogólnie. W razie pytań i wątpliwości, w szczególności w zakresie ubiegania się o dofinansowanie, treści wniosku i załączników jakie należy złożyć wraz z wnioskiem zapraszamy do kontaktu i konsultacji.

Możliwość wprowadzenia przestoju a w związku z tym obniżenia wymiaru czasu pracy i obniżenia wynagrodzeń jest jednym z rozwiązań mających na celu zachowanie jak największej ilość miejsc pracy. Pracodawca może również ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń z Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz dofinansowania na składki ZUS od kwoty dofinansowania wynagrodzenia. Należy jednak pamiętać, że aby wprowadzić przestój niezbędne jest uzyskanie zgody reprezentantów pracowników.

Related Posts