Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Dofinansowanie przedsiębiorcy – Tarcza Antykryzysowa

Epidemia koronawirusa, mimo kolejnych ograniczeń wprowadzanych przez rząd, niestety przybiera na sile. Coraz wyraźniej widać również jej skutki gospodarcze. Prace nad Tarczą Antykryzysową o której pisaliśmy we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii również nabierają tempa. W momencie tej publikacji swoje poprawki zgłosił Senat. Warto więc zapoznać się z projektowanymi założeniami na dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach nadchodzącej ustawy. Mowa tu szczególnie o drobnych przedsiębiorcach, których bardzo wielu działa w branży gastronomicznej.

Dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej

Obecnie zakłada się, że jedną z form pomocy dla przedsiębiorców ma być dofinansowanie przyznawane przez starostę – na podstawie umowy zawieranej między nim a przedsiębiorcą. Ubiegać może się o nie przedsiębiorca który nie zatrudnia pracowników jak i taki, który prowadzi zatrudnienie. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, że „pracownikiem” w rozumieniu ustawy jest także osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, świadczenia usług, umowy agencyjnej i tożsamych. Kluczowe jest, aby przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie doznał spadku obrotów w prowadzonej działalności.

Dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej – spadek obrotów

Spadek obrotów rozumiany jest jako zmniejszenie sprzedaży w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Obliczany jest jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch dowolnie wskazanych, kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po dniu 01 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy roku poprzedniego.

Dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej – samozatrudniony

Podstawa prawna dofinansowania dla samozatrudnionego to art. 15zzc ustawy. Wysokość dofinansowania zależna jest od skali spadku obrotów. Jeżeli spadek wyniesienie co najmniej 30% można liczyć na dofinansowanie w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1300 zł). W przypadku spadku o 50% – będzie to 70% minimalnego wynagrodzenia (1820 zł), natomiast jeżeli obroty spadną o co najmniej 80% – dofinansowanie może zostać ustalone do wysokości 90% minimalnego wynagrodzenia (2340 zł).

Dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej – pracodawca

Nieco inaczej wygląda dofinansowanie dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników. Jego podstawa prawana to 15zzb ustawy. Również zależy ono od spadku obrotów i jeżeli wyniesienie on:

  • co najmniej 30% – dofinansowanie przysługuje do wysokości 50% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składami na ubezpieczenie, nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki należne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50% – dofinansowanie przysługuje do wysokości 70% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składami na ubezpieczenie, nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki należne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80% – dofinansowanie przysługuje do wysokości 90% sumy wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych dofinansowaniem wraz ze składami na ubezpieczenie, nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki należne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie przedsiębiorcy – warunki

Dofinansowanie przyznawane jest na okres 3 miesięcy. Umowa ze starostą zawierana jest na wniosek przedsiębiorcy, składany w Powiatowym Urzędzie Pracy w terminie 14 dni od ogłoszenia przez dyrektora PUP. Przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy za okres do końca III kwartału 2019 r. Nie mogą również zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dofinansowanie przedsiębiorcy w ramach Tarczy Antykryzysowej – pozostałe wymogi

Po otrzymaniu dofinansowania przedsiębiorca musi prowadzuć działalnośc i utrzymać zatrudnienie przez okres dofinansowania, oraz po jego zakończeniu – przez taki sam okres. Dofinansowanie nie może dotyczyć umów zawartych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej zleceniobiorcy. Dodatkowo, nie przysługuje w części, w której te same koszty zostały lub zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. 

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania z zakresu dofinansowania zapraszamy do kontaktu.

Dofinansowanie przedsiębiorców przyznawane przez starostów w ramach „Tarczy Antykryzysowej” ma pomóc w utrzymaniu zatrudnienia i pokryciu części kosztów działalności gospodarczej. Ubiegać może się o nie zarówno samozatrudniony jak i pracodawca. Wysokość dofinansowania zależna będzie od skali spadku obrotów.

Related Posts