Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Kto musi posiadać numer BDO?

W ostatnich miesiącach gospodarka odpadami jest jednym z głównych przedmiotów pytań i wątpliwości wśród przedsiębiorców. Także restauratorzy zostali dotknięci nowymi przepisami i zapewne wielu reaguje na skrót BDO co najmniej niechęcią. Głównym zagadnieniem, którego zmiany dotyczą jest oczywiście sam proces przekazywania odpadów oraz sprawozdawczość w tym zakresie. Kto jednak musi w ogóle dokonać wpisu i posiadać numer BDO?

Czym jest rejestr i numer BDO?

Chociaż świadomość i wiedza przedsiębiorców o rejestrze BDO jest coraz większa, to warto przypomnieć pewne podstawy. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) to system informatyczny służący do ewidencji prowadzonej w przez przedsiębiorców gospodarki odpadami. Jego inne funkcje to sprawozdawczość w zakresie opłaty produktowej (o czym więcej we wpisie: Opłata produktowa – zmiany w 2020 roku Opłata produktowa – zmiany w 2020 roku) oraz opłaty recyklingowej. Przy wpisie otrzymasz również numer BDO.

Termin na wystąpienie o numer BDO

Pierwotnie zakładano, że od 01 stycznia 2020 r. sprawozdawczość za pośrednictwem systemu BDO całkowicie zastąpi tradycyjną, papierową. Ponieważ jednak nie był on gotowy pod kątem technicznym, a do tego wiedza o nowych obowiązkach była bardzo niska wśród przedsiębiorców, zdecydowano się na zmianę terminu na 01 lipca 2020 r.

Kto musi wpisać się do rejestru BDO?

Generalna zasada stanowi, że jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (jest wytwórcą odpadów), złożenia sprawozdania w zakresie opłaty produktowej czy recyklingowej to musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne lub niebezpieczne. Niewątpliwie dotyczy więc również restauratorów. O tym jak uzyskać wpis do rejestru pisaliśmy we wpisie Rejestr BDO.

Czy restaurator zawsze musi posiadać numer BDO?

Warto wiedzieć o jednym ważnym wyjątku, który może dotyczyć wielu restauratorów. Dotyczy on sytuacji w której kilku przedsiębiorców, wytwarzających odpady korzysta z tego samego lokalu lub budynku. W takim wypadku dopuszczalne jest przeniesienie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie odpadów na jednego z nich, albo na wynajmującego.

Umowa o przeniesienie odpowiedzialności w zakresie gospodarki odpadami

Aby przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot było skuteczne, niezbędne jest zawarcie pisemnej umowy w tym zakresie, lub odpowiednia zmiana istniejących umów najmu. Taka sytuacja często ma miejsce np. w galeriach handlowych, chociaż oczywiście nie zawsze wynajmujący chcą przejąć na siebie odpowiedzialność.

Numer BDO

Kiedy już uzyskamy wpis otrzymamy też numer BDO. Jest to bardzo ważne, gdyż ustawa o odpadach nakłada bardzo szeroki obowiązek posługiwania się tym numerem. Należy go zamieszczać na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. Powinien więc znaleźć się m.in. na paragonach fiskalnych, umowach, fakturach, sprawozdaniach, oraz innych dokumentach. Warto więc dodać go do wzoru papieru firmowego lub pieczątki.

Kary

Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie niezwykle surowych kar za naruszenie nowych obowiązków. Sięgają one od 5 tysięcy złotych do nawet 1 miliona. Możliwa jest również kara aresztu. Dodatkowo, oczywiście nasz lokal bez wpisu do rejestru BDO nie ma możliwości podejmowania żadnych działań w zakresie gospodarki odpadami.

Restaurator jako podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji gospodarki odpadami oraz sprawozdawczości dotyczącej opłaty produktowej i recyklingowej musi posiadać wpis i numer BDO. Wyjątek w tym zakresie może wystąpić jeżeli odpowiedzialność została przeniesiona na inny podmiot na mocy pisemnej umowy.

Related Posts