Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Opłata produktowa – zmiany w 2020 roku

Opłata produktowa przez wiele lat nie była tematem głośnym i wielu restauratorów nie miało nawet świadomości co do jej istnienia. Nie pomagał przy tym brak szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej opłaty, oraz dość skomplikowane przepisy, które jej dotyczą. Łączy się ona jednak z tematem odpadów, a w związku z nowymi regulacjami dotyczącymi cyfryzacji gospodarki śmieciowej, pojawia się wiele pytań dotyczących właśnie opłaty produktowej. Rejestr BDO o którym pisaliśmy już na blogu dotyczy bowiem także gospodarki opakowaniowej a w związku z nim pojawiło się kilka zmian w przepisach.

Opłata produktowa

Opłata produktowa dotyczy przedsiębiorców, a więc również restauratorów, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach oraz nie wykonały obowiązku zapewnienia odzysku (w tym recyklingu) odpadów opakowaniowych. Jeżeli w restauracji używasz opakowań do swoich produktów, np. do dań sprzedawanych na wynos, to kwalifikujesz się jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach. Warto pamiętać, że obowiązek odzysku można „przerzucić” na wyspecjalizowany podmiot – organizację odzysku opakowań.

Opłata produktowa a opakowania

Ponieważ opłata dotyczy opakowań należy wyjaśnić to pojęcie, zwłaszcza, że wbrew pozorom wzbudza wiele wątpliwości.

Opakowanie to każdy wyrób, przedmiot, spełniający funkcję opakowania, przeznaczony do wypełnienia w punkcie sprzedaży. Opakowaniem nie są elementy przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiące integralną cześć produktu (a więc w naszym przypadku dania) oraz niezbędne do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczenia produktu w całym okresie jego funkcjonowania. .

Co jest opakowaniem?

Powyższa definicja opakowań obejmie niektóre torby na zakupy, talerze, miski i kubki, folię spożywcza lub aluminiowa, torebki na kanapki itd. Za opakowanie nie uznamy natomiast np. jednorazowych sztućców czy mieszadełka do napojów.

Jak obliczyć opłatę produktową?

Podstawowe kryterium wysokości opłaty to rodzaj opakowania – tj. tworzywo z jakiego wytworzono opakowanie. Przelicznik jest inny dla m.in. opakowań z papieru, drewna, plastiku a jego aktualną wysokość odnaleźć można w odpowiednim rozporządzeniu ministra środowiska. Inne czynniki to masa opakowań, poziom osiągniętego oraz obowiązującego odzysku. Każdy rodzaj opakowań powinien być obliczany oddzielni

Opłatę wnosi się w terminie do 15 marca za rok poprzedni na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.

Opłata produktowa a sprawozdawczość

Restaurator zobowiązany jest do złożenia sprawozdania co do opłaty produktowej. Obecnie składa się je elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Nie ma już możliwości złożenia sprawozdania na formularzu. Jest to podstawowa i zasadnicza zmiana dotycząca opłaty produktowej. Jeżeli obowiązek odzysku powierzyliśmy organizacji odzysku opakowań nie musimy składać sprawozdania, gdyż zrobi to ona za nas.

Termim na na wniesienie sprawozdania

Co istotne, sprawozdanie za rok 2019 składa się w terminie do 30 czerwca 2020 r. W latach ubiegłych był to termin 15 marca danego roku kalendarzowego, jednak ze względu na problemy we wdrożeniu systemu elektronicznego, tylko w tym roku termin uległ przesunięciu. W kolejnych latach prawdopodobnie wrócimy do poprzedniego terminu. Co

Pomoc de minimis – możliwość zwolnienia z obowiązku opłaty

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy państwa, tzw. pomocy de minimis.

Restaurator, który spełni warunki dopuszczalności otrzymania tej pomocy może zostać zwolniony z opłaty. Takie zwolnienie możemy otrzymać tylko jeżeli łączna waga opakowań z danego roku będzie niższa niż 1 megagram (1 tona). Termin na wniosek o udzielnie pomocy de minimis upływa 15 marca.

W 2020 roku opłata produktowa wnoszona jest standardowo w terminie do 15 marca 2020 r., natomiast sprawozdanie składane jest elektronicznie, za pośrednictwem systemu BDO, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Konsekwencje nieuiszczenia opłaty

Jeżeli podczas kontroli zostanie ustalone, że zobowiązany restaurator nie uregulował opłaty w terminie, albo zapłacił zbyt mało to poniesie on konsekwencje. Początkowo Marszałek Województwa określi poziom zaległości oraz zobowiąże do ich zapłaty. W przypadku nieuiszczenia jej nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50%. Możliwe jest także ukaranie grzywną. W związku ze zmianą ewidencji gospodarki opakowań na elektroniczną, należy spodziewać się większej liczby kontroli.

Related Posts