Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Opodatkowanie napiwków

Powszechnie przyjętym zwyczajem jest wręczanie obsłudze restauracji – drobnej kwoty dodatkowej ponad wartość zamówienia. Robimy to zazwyczaj, jeżeli jesteśmy zadowoleni z ich pracy. Jest to tzw. napiwek. Należy jednak pamiętać, że tam gdzie mamy do czynienia z działalnością gospodarcza i obrotem pieniądza, zazwyczaj pojawia się obowiązek podatkowy. Jak w takim razie wygląda opodatkowanie napiwków? Jak więc przepisy prawa postrzegają takie dodatkowe wynagradzanie pracowników przez klientów?

Rodzaje napiwków

Co do zasady napiwki podzielić można na dwa rodzaje. Zdecydowanie najczęściej występują napiwki dobrowolne. Wręczane są one jako dowód uznania dla pracy personelu restauracji. Takie napiwki przyznawane są całkowicie wedle uznania klienta. To on decyduje komu wręczy napiwek oraz w jakiej kwocie. Najczęściej napiwek tego typu pracownik zachowuje w pełni dla siebie, jednak w niektórych lokalach obsługa tworzy wspólną pulę napiwków. Zebrane kwoty są następnie dzielone pomiędzy wszystkich.
Zdarza się jednak, że napiwek jest już z góry wliczony do rachunku, często jako koszt obsługi. Jest to o wiele bardziej powszechna praktyka poza granicami Polski. Jednak także w naszym kraju takie sytuacje mają miejsce. W tym przypadku napiwek powinien zostać wyszczególniony na otrzymanym paragonie. Restauracja, w której napiwek doliczany jest do rachunku, powinna poinformować o tym klientów, np. w menu.

Napiwki a podatek VAT

Napiwek, który jest dobrowolny oraz wręczony wprost pracownikowi z pominięciem kasy fiskalnej jest wolny od podatku VAT. Nie stanowi on wynagrodzenia ani opłaty pobieranej przez podatnika, którym jest restaurator. Zamiarem klienta jest podarowanie konkretnemu pracownikowi pewnej kwoty. Adresatem nie jest więc restauracja. Kwota nie jest wyszczególniona na paragonie ani wyliczona przez restaurację i nie trafi do kasy fiskalnej. Należy dodać, że kelner czy barman jako osoba świadcząca pracę nie może być zaliczany do grona podatników zobowiązanych do zapłaty podatku od towarów i usług. W tej sytuacji zarówno adresat napiwku jak i restaurator są zwolnieni od obowiązku zapłaty podatku VAT.
W przypadku napiwków wliczonych do rachunku sprawa jest oczywista. Jednoznacznie stanowią one wtedy cześć „dającej się określić przed realizacją ceny” za usługę gastronomiczną. Wchodzą więc w zakres obrotu gospodarczego, przez co staje się podstawą do opodatkowania. Nie zmienia się to także w przypadku gdy kwoty zaliczone jako napiwki zostaną w całości przekazane pracownikom.

Napiwki a podatek dochodowy

Innym podatkiem, który dotyczy napiwków jest podatek dochodowy. Zakres opodatkowania jest tu o wiele większy i obejmuje szeroką gamę źródeł dochodu. Bez wątpienia można stwierdzić, że napiwki podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. W zależności od tego w jaki sposób są wręczane i zaliczane, będą stanowić przychód z różnych źródeł.
Jeżeli napiwki wręczane są przez gości bezpośrednio obsłudze, bez jakiegokolwiek udziału restauratora, to powinny zostać zakwalifikowane jako „przychód z innych źródeł”. Muszą więc zostać wykazane i wyliczone samodzielnie przez pracownika w rocznym zeznaniu podatkowym.
Odmiennie wygląda sytuacja, gdy zebrane napiwki są w dyspozycji restauratora i to on dzieli je pomiędzy pracowników. Mowa tu zarówno o napiwkach przekazywanych lub wrzucanych do wspólnej puli jak i tych, które zostały wliczone do rachunku. Decydujące znaczenie ma tu fakt pośrednictwa pracodawcy w podziale zebranej kwoty.
W powyżej przedstawionej sytuacji kwoty z napiwków powinny zostać zaliczone jako przychód ze stosunku pracy. Jest on opodatkowany na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za wykonaną pracę. Restaurator-pracodawca jest więc zobowiązany do pobrania zaliczek na podatek i przekazania pracownikom imiennej informacji na formularzu PIT-11.

Related Posts