Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Państwowa Inspekcja Handlowa

Większość restauratorów myśląc o organach kontrolujących przestrzeganie wymagań co do prowadzenia działalności gastronomicznej, wskaże na pierwszym miejscu Sanepid. To rzeczywiście trafne spostrzeżenie. Generalnie spełnienie wymagań Sanepidu pozwala prowadzić lokal w przeświadczeniu, że nie urągamy standardom higienicznym i sanitarnym. Ma to najważniejsze znaczenie dla zdrowia naszych gości. Nie każdy restaurator wie kontrolę może przeprowadzić także Państwowa Inspekcja Handlowa.

Państwowa Inspekcja Handlowa

Państwowa Inspekcja Handlowa to wyspecjalizowany organ kontrolny, działający na podstawie własnej ustawy. Celem Inspekcji jest ochrona interesów i praw konsumentów, oraz interesów gospodarczych państwa. W przeciwieństwie do Sanepidu nie zajmuje się kontrolą warunków higienicznych i sanitarnych w lokalu – chociaż posiada pewne uprawnienia także w tym zakresie.

Zakres jej działania to kontrola legalności oraz rzetelności działania przedsiębiorców jak również kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu, pod kątem wymagań określonych w przepisach ich dotyczących, w tym wymogów bezpieczeństwa. Sprawdza też m.in. prawidłowość oznaczenia produktów i usług oraz prowadzi działalność w zakresie poradnictwa konsumenckiego.

Organizacja Inspekcji Handlowej

Inspekcją kieruje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, opracowując kierunki jej działania oraz plany kontroli. W skład Inspekcji wchodzi Prezes UOKiK jako organ wyższego rzędu oraz wojewodowie działający przy pomocy wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej.

Państwowa Inspekcja Handlowa – kontrola w restauracji

Co właściwie może kontrolować Inspekcja w lokalu gastronomicznym? Ponieważ zakres działania Inspekcji jest nie do końca sprecyzowany, to w zasadzie kontrola może dotyczyć prawie wszystkiego. O ile narażony jest interes konsumentów lub interes gospodarczy państwa. Najbardziej typowe dla restauracji są kontrole w zakresie jakości i wagi potraw. Urzędnik sprawdza, czy nie serwujemy dań mniejszych niż deklarowane w menu, jak również czy nie używamy zamienników (np. produktu seropodobnego zamiast sera). Inspekcja skontroluje również czy wydajesz w prawidłowy sposób paragony posiadaną dokumentację w zakresie zatrudnienia czy zezwoleń.

Rutynowo kontrolowane jest spełnianie przez restauratora obowiązków informacyjnych (np. wynikających z ustawy alkoholowej oraz tytoniowej) jak również czy w lokalu udostępniane menu spełnia wszystkie wymogi.

Państwowa Inspekcja Handlowa – kontrola

Kontrola może, ale nie musi zostać zapowiedziana. Inspektor musi posiadać legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzanie kontroli. Powinna ona odbyć się w obecności właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Gdy takiej osoby w lokalu nie ma, to niejako z automatu staje się nią każdy pracownik. Nie możesz więc uniknąć kontroli powołując się na brak osób uprawnionych do uczestnictwa w niej z Twojej strony.

Kontrola Inspekcji Handlowej – uprawnienia Kontrolera

Kontroler nie ma obowiązku ujawnić się od razu. Może dokonać tzw. zakupu kontrolowanego, sprawdzając w ten sposób czy w restauracji dopełnia się obowiązków związanych z wydaniem paragonu, jakości i wagi składników potraw itd.

Inspektor posiada bardzo szerokie uprawnienia. Może badać wszelkie dokumenty, zażądać dostępu do wszystkich pomieszczeń i obiektów, zbadać procedurę przygotowania potraw, przesłuchiwać osoby, żądać złożenia wyjaśnień a nawet pobierać próbki do badania.

Inspektor posiada bardzo szerokie uprawnienia. Może badać wszelkie dokumenty, zażądać dostępu do wszystkich pomieszczeń i obiektów, zbadać procedurę przygotowania potraw, przesłuchiwać osoby, żądać złożenia wyjaśnień a nawet pobierać próbki do badania.

Zakończenie kontroli

Każda kontrola kończy się sporządzeniem protokołu. Jeżeli nie zgadzasz się z jego treścią masz prawo do wniesienia zastrzeżeń, które mogą zostać wzięte pod uwagę. Poza protokołem możesz otrzymać także dodatkowe uwagi i zastrzeżenia, wraz z obowiązkiem usunięcia zauważonych uchybień.

Państwowa Inspekcja Handlowa może nałożyć na Ciebie kary grzywny, których wysokość jest zróżnicowana w zależności od rodzaju przewinienia i tak np. jeżeli wprowadzasz do obrotu zafałszowane artykuły spożywcze wysokość kary może wahać się od kwoty 1.000 zł do równowartości 10% przychodu osiągniętego w poprzednim roku rozliczeniowym.

Dodatkowo, jeżeli uniemożliwiasz lub utrudniasz inspektorowi przeprowadzenie kontroli możesz zostać ukarany karą aresztu do 30 dni albo grzywną karną w wysokości 5.000 zł.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts