Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Prowadzenie restauracji w formie franczyzy

Franczyza jest bardzo popularnym modelem prowadzenia działalności gospodarczej – szczególnie w branży spożywczej i gastronomicznej. Tworzy między stronami gospodarczą symbiozę, teoretycznie korzystną dla obu stron. Jako restaurator zainteresowany rozpoczęciem działalności w charakterze franczyzobiorcy lub franczyzodawcy musisz zdawać sobie sprawę co to właściwe oznacza. Związek między stronami franczyzy jest bowiem bardzo mocny. Warto więc wiedzieć na co się piszesz decydując się na prowadzenie restauracji w formie franczyzy.

Czym jest franczyza?

Franczyza, a właściwie umowa franczyzy jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie jest uregulowana bezpośrednio w kodeksie cywilnym. Dzięki zasadzie swobody umów możemy w dosyć elastyczny sposób formować stosunki prawne odpowiadające stronom, czego owocem jest m. in. umowa franczyzy. Oczywiście, treść takiej umowy nie może być zupełnie dowolna. Jej cel, treść oraz efekty muszą być bowiem zgodne z prawem.

Franczyza jest umową dwustronną, której stronami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Polega na ciągłej oraz ścisłej współpracy pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Silniejszą stroną takiego stosunku jest niewątpliwie franczyzodawca. Celem umowy jest sprzedaż towarów lub usług. W tym zakresie mieszczą się także usługi gastronomiczne, wobec czego niewątpliwie możliwe jest prowadzenie restauracji w formie franczyzy.

Podstawy umowy franczyzy

Głównym założeniem umowy franczyzy jest prowadzenie działalności franczyzobiorcy pod szyldem, i ze wsparciem franczyzodawcy. W zamian na franczyzobiorcę nałożone zostają określone obowiązki finansowe względem drugiej strony.

Franczyzobiorca otrzymuje udostępniony mu tzw. pakiet franczyzowy. Jest to szereg uprawnień i obowiązków, których musi on przestrzegać. Pakiet taki można nazwać sprawdzonym przepisem na biznes. Jego zakres zależy od tego na co strony się umówią. Zazwyczaj, obejmuje on zobowiązanie do posługiwania się ze znakami towarowymi, patentami i tzw. know-how franczyzodawcy.

Okres obowiązywania

Zasadniczo, ze względu na swój charakter, umowa franczyzy zawierana jest na długi okres czasu. Nie ma jednak żadnych ograniczeń w tym zakresie. Możliwe jest więc zawarcie jej na dowolny okres czasu, także na czas nieoznaczony. Wszystko zależy od woli stron. Zwyczajowa długotrwałość umowy nie stanowi jednak przeszkody dla prowadzenia restauracji w formie franczyzy. Jako restaurator planujesz prawdopodobnie swój biznes jako trwałe i stabilne źródło dochodu. Trzeba także pamiętać, że zazwyczaj umowa posiada regulacje utrudniające swobodne rozwiązanie jej, bez narażenia się na wysokie kary. Wyjście ze stosunku franczyzy bywa więc utrudnione.

Tajemnica franczyzodawcy

Każda umowa franczyzy zawiera szczegółową część dotyczącą obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Franczyzodawca powierza przecież franczyzobiorcy szereg swoich sekretów, na których zbudował sukces. Ta część umowy powinna zostać zawsze poddana wnikliwej analizie przed jej zawarciem.

Obowiązki finansowe franczyzobiorcy

Franczyzobiorca zobowiązany jest do ponoszenia szeregu opłat na rzecz franczyzodawcy. Zazwyczaj musi wnieść opłatę wstępna – za sam fakt wstąpienia w stosunek franczyzy. Wiąże się on bowiem z przekazaniem mu pakietu franczyzowego, udzieleniem licencji na korzystanie znaków towarowych, zapoznaniem z tajemnicami przedsiębiorstwa itd. Następnie w zależności od umowy możliwe jest wprowadzenie stałej opłaty okresowej jak również opłaty zależnej od zysku.

Kary umowne

Każda umowa franczyzy posiada rozbudowany katalog kar umownych. W ten sposób podmiot silniejszy – franczyzodawca, zabezpiecza swoje interesy i w pewien sposób motywuje mniejszego franczyzobiorcę do skrupulatnego przestrzegania treści umowy. Pamiętaj, że przy dochodzeniu zapłaty kary umownej franczyzodawca nie będzie musiał wykazywać żadnej szkody ani jej wysokości, wystarczy że franczyzodawca wykaże sam fakt złamania umowy.

Korzyści i zagrożenia

Franczyzobiorca formalnie prowadzi własną działalność gospodarcza. Podlega jednak kontroli franczyzodawcy. Uzyskany przepis na biznes to nie tylko możliwości ale także ograniczenia. Zazwyczaj franczyzodawca wymaga aby wszystko zostało dostosowane do jego standardów i nie zawsze zgadza się na odstępstwa. Z drugiej strony o wiele łatwiej poradzić sobie na trudnym rynku gastronomicznym wykorzystując markę, którą klienci już znają.

Franczyzodawca dbając o własny interes musi także dbać o franczyzobiorców, gdyż klienci postrzegają cały system franczyzy jako jednolitą sieć. W związku z tym franczyzodawca często udziela pomocy w szerokim zakresie. Pomaga w zakresie rekrutacji i szkoleń pracowników, ustalenia menu, udziela dostępu do swojej sieci dostawców. Nieocenioną pomocą jest automatyczne włączenie franczyzobiorcy we wszelkie kampanie marketingowe, które nie mógłby sobie pozwolić. Ograniczenia w samodzielnym zarządzeniu restauracją przez franczyzobiorcę są więc ceną za bezpieczeństwo rynkowe i otrzymywaną pomoc.

Co zyskuje franczyzodawca?

Poza korzyściami finansowymi franczyzodawca tworząc system powiązań z franczyzobiorcami rozwija swoją markę – jej rozpoznawalność wśród konsumentów. Nie musi ponad to zajmować się wieloma kwestiami szczegółowymi dotyczącymi każdego lokalu.

Prowadzenie restauracji w formie franczyzy – czy warto?

Jako restaurator musisz samodzielnie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Na pewno dla osób ceniących sobie niezależność problemem może być szereg ograniczeń wynikających z franczyzy. Z drugiej strony franczyza to niewątpliwie o wiele bezpieczniejsza droga prowadzenia restauracji. Ponieważ jednak jest to umowa kształtująca Twoją działalność zawodową na wiele lat, zawsze warto dokładnie zapoznać się z jej treścią oraz wynegocjować jak najkorzystniejsze warunku.

Related Posts