Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Rejestr BDO

Rozwój gospodarczy i przemysłowy niestety wiąże się zazwyczaj z pogorszaniem stanu środowiska. Przyczyny są przy tym zróżnicowane. Do najczęstszych należy z nadmierne czerpanie z zasobów naturalnych.  Inną, równie ważną jest wprowadzenie do środowiska elementów niepożądanych. Mówiąc krótko – przedsiębiorcy generują odpady. Ustawodawca chcąc ograniczyć nieprawidłowości związane z gospodarką śmieciową wprowadził rejestr BDO.

Czym jest rejestr BDO?

Rozwinięcie skrótu „BDO” to baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Rejestr BDO to system teleinformatyczny zawierający m.in. bazę podmiotów wprowadzających do obrotu opakowania czy produkty w opakowaniach. System ma być również od 1 stycznia 2020 r. jedyną realizacji obowiązków w zakresie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami. Bez wpisu nie będzie więc możliwe m.in. wystawienie karty przekazania odpadów. Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Rejestr BDO – jak uzyskać wpis?

Aby uzyskać wpis do rejestru należy złożyć wniosek o wpis na formularzu. Wniosek składa się do właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności marszałka województwa. Formularze są natomiast dostępne m.in. na stronach urzędów marszałkowskich. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku. Ostatnim załącznikiem jest opłata rejestrowa, wnoszona na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Jej wysokość to 100 zł (dla mikro przedsiębiorców) albo 300 zł (dla pozostałych przedsiębiorców). Opłata ta następnie powinna być ponawiana co roku, do końca lutego. Wniosek rozpatrywany jest do 30 dni.

Kto podlega obowiązkowi wpisu?

Właściwie każdy przedsiębiorca, w tym restaurator, zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów musi uzyskać wpis do rejestru BDO. Warto pamiętać, że podmiotem zobowiązanym do wpisu można stać się właściwie w każdej chwili poprzez wytworzenie odpadów. Trzeba zaznaczyć, że jeżeli odpady powstają w związku ze świadczeniem usług, to są traktowane jako wytworzone przez wykonawcę, nie zaś zlecającego.

Kiedy nie musisz uzyskiwać wpisu do rejestru BDO?

Jeżeli odpady w przedsiębiorstwie powstają wyłącznie w części socjalnej dla pracowników, to traktujemy je jako odpady komunalne i nie podlegają one ewidencji. Dodatkowo, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów wskazuje typy odpadów, których nie podlegają ewidencji, jeżeli nie przekroczono ich rocznego, określonego w rozporządzeniu limitu.

Co po wpisie do rejestru?

Po dokonaniu wpisu restaurator otrzyma pisemne zaświadczenie z indywidualnym, 9-cyfrowym numerem rejestrowym, oraz login i hasło do systemu teleinformatycznego. Należy pamiętać, że każda zmiana sytuacji przedsiębiorcy rodzi obowiązek aktualizacji wpisu w terminie 30 dni. Oczywiście podmiot zarejestrowany musi prowadzić bieżącą ewidencję odpadów w systemie.

Numer BDO

Kwestią budzącą liczne kontrowersje jest wynikający z ustawy o odpadach obowiązek umieszczenia otrzymanego numeru rejestrowego BDO na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obowiązek ten nakreślony został bardzo szeroko, i w zasadzie należy przyjąć, że należy umieszczać go zarówno na dokumentach związanych z gospodarką odpadami, jak również wszystkich innych. Takim dokumentem może być paragon, faktura, umowa itd. Praktycznym pomysłem zdaje się być umieszczenie numeru na pieczące firmowej.

Rejestr BDO a opłata produktowa

Jednym z modułów rejestru BDO będzie sprawozdawczość w zakresie opłaty produktowej. Od 01 stycznia 2020 r. nie będzie już możliwe złożenie sprawozdania w formie papierowe i konieczne stanie się posługiwanie systemem teleinformatycznym. Wciąż możliwe będzie „przerzucenie” obowiązku na organizację odzysku. Oczywiście organizacja nie odciąży restauratora w kwestii ewidencji odpadów.

Kary

Jakie są jednak konsekwencje zaniedbania obowiązków związanych z rejestrem BDO? Kary są bardzo surowe a wśród nich ustawodawca przyjął areszt oraz karę pieniężna w wysokości od 5.000 zł do aż 1 miliona złotych. Karami tego rodzaju obciążone są m.in. brak rejestracji w BDO mimo takiego obowiązku oraz nieposługiwanie się numerem BDO.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts