Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu

Alkohol niewątpliwie jest substancją, która może wpłynąć negatywnie na zdrowie osób, które go spożywają. Jednocześnie od wieków służy przede wszystkim celom rozrywkowym, choć nie tylko – wykorzystuje się go przecież do uroczystej celebracji czy też do celów rytualnych. Chociaż spożywanie alkoholu co do zasady jest powszechnie akceptowane w naszej kulturze to, wywołuje niekiedy kontrowersje. Oczywiście najczęściej jest tak w przypadku gdy osoba pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek drogowy lub popełni inny czyn zabroniony. Mimo to, napoje alkoholowe można kupić na niemal każdej ulicy. Czy dozwolona jest sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu?

Definicja napoju alkoholowego a sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu

Biorąc pod uwagę szczególny status alkoholu, jako substancji niebezpiecznej, ustawodawca wprowadził ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jej znaczna cześć reguluje dostęp do napojów alkoholowych, w tym sposób ich sprzedaży. Na blogu wielokrotnie poruszaliśmy związane z tym tematy, m.in. we wpisach: Oświadczenie o ilości sprzedanego alkoholu czy też Sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji.

Należy przy tym pamiętać, że ustawa swoim zakresem obejmuje wyłącznie sprzedaż konkretnej kategorii produktów – napojów alkoholowych. Zawiera również ich definicję – zgodnie z nią napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy jest produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5% objętościowych alkoholu. Wnioskować należy, że każdy produkt, który nie spełnia tej definicji jednocześnie nie może być uznany za napój alkoholowy.

Zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim a sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu

Przepisy ustawy obejmują zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom, które nie ukończyły 18 roku życia, osobom, których zachowanie wskazuje na stan nietrzeźwości czy też na kredyt lub pod zastaw. Wydaje się więc oczywiste, że sprzedaż piwa bezalkoholowego, które nie zawiera więcej niż 0,5% alkoholu jest całkowicie dozwolona w wyżej wymienionych przypadkach. Nie jest to przecież napój alkoholowy, a wyłącznie jego dotyczą zakazy.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydała jednak opinię, zgodnie z którą sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletnim jest działaniem wątpliwym wychowawczo, może prowadzić do wyrobienia nawyku konsumpcji napojów alkoholowych. W związku z tym prowadzenie takiej sprzedaży może naruszać cele ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na tę opinię powołują się niektóre sklepy oraz lokale gastronomiczne, które odmawiają sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletniemu. Czy słusznie?

Czy sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu jest dozwolona?

Trzeba podkreślić, że opinia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie ma statusu źródła prawa. Skoro więc piwo bezalkoholowe nie wypełnia ustawowej definicji napoju alkoholowego i nie ma żadnej innej podstawy prawnej, która uzasadniłaby odmowę sprzedaży takiego napoju, należy uznać, że sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu jest całkowicie dozwolona. Co więcej, sprzedawca nie ma w takim wypadku możliwości weryfikacji wieku kupującego.

Sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu – kara

Sama odmowa sprzedaży piwa bezalkoholowego może stanowić wykroczenie. Zgodnie z kodeksem wykroczeń każdy kto zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny. Jej wysokość może sięgać nawet 5000 zł. Nie jest to przepis stosowany zbyt często a dodatkowo pojęcie „uzasadnionej przyczyny odmowy sprzedaży” jest nieostre i można interpretować je odmiennie w zależności od sytuacji. Mimo to, przepis ten funkcjonuje wobec czego warto mieć go na uwadze.

Sprzedaż piwa bezalkoholowego nieletniemu jest działaniem dozwolonym, gdyż produkt taki nie spełnia definicji napoju alkoholowego. Nie dotyczą go więc żadne obostrzenia wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odmowa sprzedaży takiego produktu nie tylko nie ma podstawy prawnej, ale może stanowić wykroczenie.

Related Posts