Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Świadczenie postojowe w ramach “Tarczy Antykryzysowej”

Rozwiązania proponowane w ramach zwalczania ekonomicznych skutków epidemii koronawirusa nabierają coraz wyraźniejszych kształtów. Obecnie Tarcza Antykryzysowa została już przyjęta. Ogólne zarysy rządowego planu opisywaliśmy we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii. Ostatnio natomiast poruszyliśmy kwestię ulg w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne – we wpisie Tarcza Antykryzysowa – składki ZUS. Dziś przybliżmy świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowego przysługuje w związku z przestojem w prowadzonej działalności. Prawo do niego ma przedsiębiorca, którego dotknął przestój w prowadzonej działalności. Dodatkowo, przysługiwać będzie osobie zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług lub umowie agencyjnej lub innej umowie do której stosuje się przepisy o zleceniu – gdy przestój dotknął zamawiającego lub zleceniodawcę.

Świadczenie postojowe – ile wynosi?

Świadczenie postojowe wynieść ma 80% minimalnego wynagrodzenia, a więc 2080 zł. Świadczenie zwolnione jest ze wszelkich składek i podatków. Dodatkowo nie podlega egzekucji i potrąceniom. Wypłaca je Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to do niego należy kierować wniosek w tym zakresie. Obecnie zakłada się, że świadczenie będzie jednorazowe, przy czym przewidziano możliwość ponownej wypłaty na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. W przypadku osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej świadczenie wynosi 1300 zł.

Świadczenie postojowe – wniosek

Wniosek składany jest w formie papierowej (za pośrednictwem poczty lub w lokalnej placówce ZUS) albo elektronicznej. W przypadku zleceniobiorcy składa się go za pośrednictwem zleceniodawcy lub zamawiającego. Termin na złożenie wniosku to najpóźniej 3 miesiące od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Jest to termin maksymalny i o świadczenie można wystąpić oczywiście również w czasie trwania stanu epidemii.

Kiedy można wystąpić o przyznanie świadczenia?

O świadczenie postojowe wystąpić możesz, jeżeli Twoje przychody spadły o 15% w stosunku do miesiąca poprzedzającego i nie zawiesiłeś działalności gospodarczej, albo też zawiesiłeś działalność gospodarczą w okresie po 1 lutego 2020 r. Należy jednak pamiętać, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli twój przychód w poprzednim miesiącu był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce próg wynosi obecnie 15.595,74 zł.

Świadczenie postojowe a działalność zawieszona

W związku z epidemią i ograniczeniami w prowadzonej działalności wielu przedsiębiorców zawiesiło prowadzoną działalność. Takie osoby również mogą wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego. Działalność musiały jednak zawiesić w okresie po 31 stycznia 2020 r. Dodatkowo ich przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek nie może przekroczyć progu o którym mowa wyżej – 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS, czyli obecnie 15.595,74 zł.

Świadczenie postojowe a umowa zlecenie

W przypadku osób zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną aby wystąpić o świadczenie musi być ona zawarta nie później niż 1 lutego 2020 r. Świadczenie nie przysługuje, jeżeli zleceniodawca otrzymał w ramach tarczy antykryzysowej środki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników albo gdy zleceniobiorca posiada inny tytuł do podlegania ubezpieczeniom społecznym (np. dodatkowa umowa o pracę). Co ważne, świadczenie dla zleceniobiorcy może mieć inną wysokość. Jeżeli wynagrodzenie z umowy stanowi przychód mniejszy niż 50% minimalnego wynagrodzenia, to świadczenie równe jest sumie osiągniętych przychodów.

Podsumowanie

Świadczenie postojowe skierowane jest przede wszystkim do osób samozatrudnionych oraz wykonujących usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne. Dla restauratorów będzie raczej niewielkie znaczenie, chociaż być może skorzystają z niego zleceniobiorcy.

Świadczenie postojowe wyniesie dla większości osób 2080 zł, a ubiegać o nie może się przede wszystkim przedsiębiorca działający na niewielką skalę – osiągający w poprzednim miesiącu przychód poniżej 15.595,74 zł, który zmniejszył się o co najmniej 15% w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. O świadczenie ubiegać mogą się również zleceniobiorcy. Świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Related Posts