Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Upadłość przedsiębiorcy po zmianach w 2020 r.

Skutkiem trwającej epidemii jest nie tylko zagrożenie zdrowia i życia, ale również niebywale trudna sytuacja gospodarcza wielu osób. Wśród nich są przedsiębiorcy, którzy działają w sektorach szczególnie dotkniętych – jak np. restauratorzy. Niestety nie wszystkim uda się wyjść na prostą. Wiele osób, mimo wszelkich prób, zostanie zmuszonych do zamknięcia działalności. Szczególnie odczują to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG, którzy za zobowiązania odpowiadają również prywatnym majątkiem. Z tego względu z pewnością upadłość przedsiębiorcy będzie ogłaszana częściej. Zwłaszcza, że nowe przepisy wprowadzają korzystne dla takich osób rozwiązania.

Upadłość przedsiębiorcy

Od marca 2020 r. znacząco zmieniły się przepisy dotyczące ogłoszenia upadłości przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarcza. W dużej mierze, tacy przedsiębiorcy zostali zrównani z konsumentami. Nie ma znaczenia czy wciąż prowadzą działalność, czy też prowadzili ją w przeszłości, oraz czy składali wtedy wnioski o ogłoszenie upadłości. Obecnie, sąd na etapie badania wniosku nie ma obowiązku badania z jakich przyczyn powstał dług – robi to dopiero w trakcie postepowania. Odpada więc pewien element oceny sądu, co powinno ułatwić ogłoszenie upadłości.

Cel postępowania

Obecnie celem postępowania jest oddłużenie przedsiębiorcy. Zaspokojenie wierzycieli przestaje więc być kwestią najważniejszą. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata przez upadłego prawa do zarządzania swoim majątkiem. Staje się on masą upadłości i przede wszystkim służyć ma pokryciu kosztów postepowania oraz spłacie zadłużenia – jednak nie za wszelką cenę.

Termin na wniosek o upadłość przedsiębiorcy

Nie zmienia się termin złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez przedsiębiorcę. Konsument może zrobić to w każdym czasie, natomiast osoba prowadząca działalność gospodarczą związana jest terminami ustawowymi. Dłużnik powinien złożyć wniosek w terminie 30 dni od dnia powstania wypłacalności. Ta definiowana jest jako nieregulowanie co najmniej dwóch wymagalnych zobowiązań, przez okres dłuższy niż trzy miesiące. W praktyce nie zawsze oczywiste jest, czy dochodzi już do niewypłacalności a więc konieczne jest dokonanie analizy całej sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorcy.

Termin na wniosek o upadłość przedsiębiorcy a epidemia

Warto wiedzieć, że jeżeli niewypłacalność powstała w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego, oraz z tej przyczyny, to 30-dniowy termin na wystąpienie z wnioskiem nie rozpoczyna biegu lub ulega przerwaniu. Termin zaczynie biec od początku po ustaniu epidemii. Podkreślić trzeba, że nie ma to zastosowania do wszystkich przedsiębiorców. Należy bowiem wykazać związek pomiędzy epidemią a niewypłacalnością.

Upadłość przedsiębiorcy a prawo do mieszkania

Jedna ze zmian przewiduje zabezpieczenie dłużnika przed bezdomnością. Konieczne jest bowiem zaspokojenie potrzeb mieszkających upadłego oraz jego rodziny lub osób, które pozostawały na jego utrzymaniu. Z masy upadłości wydziela się więc kwotę, która odpowiada przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania w miejscowości, w której upadły mieszka lub sąsiedniej. Suma ta powinna zabezpieczyć potrzeby mieszkaniowe na okres od 12 do 24 miesięcy.

Upadłość przedsiębiorcy a plan spłaty i umorzenie długów

Celem ubiegania się o ogłoszenie upadłości jest oczywiście umorzenie zadłużenia. Następuje ono po ustaleniu planu spłaty wierzycieli i sprzedaży majątku upadłego. Sąd nie musi umarzać długów osoby, która zadłużyła się umyślnie (celowo), w skutek rażącego niedbalstwa. Ustalając plan spłaty sąd bierze natomiast pod uwagę całą sytuację dłużnika. Istotne czynniki to m.in. stan zdrowia, możliwości zarobkowe, wiek, osoby będące na utrzymaniu. Zasadą jest rozpisane planu spłaty na 3 lata, ale w przypadku gdy niewypłacalność powstała z win dłużnika, plan spłaty może objąć okres nawet 7 lat. Sąd może jednak całkowicie umorzyć niemożliwą do spłaty cześć zobowiązań, jeżeli dla dłużnika ich spłata jest niemożliwa.

Nowe możliwości umorzenia zobowiązań

Jedną z istotnych nowości, jest możliwość całkowitego oddłużenia, bez ustalania planu spłaty. Sąd może wydać takie orzeczenie, w przypadku, gdy dłużnik jest w sposób stały i trwały niezdolny do dokonywania spłat. Istotne znaczenie ma tu oczywiście osobista sytuacja dłużnika.

Dodatkowo, wprowadzono możliwość umorzenia zobowiązań warunkowo przez sąd, na okres 5 lat, o ile dłużnik nie jest zdolny do dokonywania spłat z powodu przyczyny przejściowej. W tym okresie upadły nie może poprzez żadne czynności prawne pogarszać swojej sytuacji majątkowych. Można jednak wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na dokonanie konkretnej czynności.

Podsumowanie

Chociaż przeprowadzenie postępowania upadłościowego oznacza ogromną zmianę w życiu przedsiębiorcy to pozwala na pozbycie się zadłużenia. Niewątpliwie w wielu przypadkach jest to jedyna szansa na rozpoczęcie życia bez długów. Szczególnie w obecnych warunkach gospodarczych nowe przepisy, choć opracowane w okresie gdy nikt nie myślał o epidemii, znajdą zastosowanie.

Zrównanie w wielu aspektach upadłości przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z konsumentem niewątpliwie jest bardzo korzystne z punktu widzenia dłużnika. Dzięki temu umorzenie zobowiązań jest o wiele łatwiejsze a proces upadłości mniej dotkliwy.

Related Posts