Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Usługa ciągła a biała lista VAT

Biała lista podatników VAT o której pisaliśmy w jednym z ostatnich wpisów należy prawdopodobnie do najważniejszych dla restauratorów, oraz wszystkich innych przedsiębiorców, zmian w prawie w 2020 r. Chociaż jej założenia wydają się nieskomplikowane, to życie jest oczywiście o wiele bogatsze niż mogą przewidzieć to przepisy. W związku z tym pojawia się wiele pytań dotyczących konkretnych stanów faktycznych. Jednym z dominujących tematów wątpliwości jest relacja – usługa ciągła a biała lista VAT.

Biała lista podatników VAT

Przypomnijmy w skrócie, że biała lista VAT to jawny wykaz informacji o podatnikach podatku VAT, prowadzony elektronicznie. Znajduje się na niej szereg danych dotyczących przedsiębiorcy, przy czym najistotniejsze są ujawnione przez niego rachunki bankowe. Każda płatność przekraczająca kwotę 15 000 złotych musi być uiszczona właśnie na jeden z tych rachunków. Konieczne staje się więc uaktualnianie własnych rachunków, jak również regularne sprawdzanie, czy rachunek kontrahenta został ujawniony na liście.

Biała lista VAT – wątpliwości co do progu

Chociaż powyżej opisana zasada wydaje się prosta, to wątpliwości pojawiają się bardzo szybko. Co w przypadku kilku lub kilkunastu wpłat mniejszych niż ustalony limit 15 000 złotych, które jednak łącznie przewyższają tę kwotę? Czy wtedy należy weryfikować rachunek bankowy przy każdej z płatności, czy też nie? Wszystko zależy od tego, czy płatności te są powiązane i stanowią zapłatę za tzw. usługę ciągłą, czy też są od siebie zupełnie niezależne.

Usługa ciągła a biała lista VAT – definicja usługi ciągłej

Usługa ciągła to usługa w związku z którą występują ustalone następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń. Tworzą one funkcjonalną całość i najczęściej wynikają z jednej umowy. Wykonywana jest periodycznie i można wyodrębnić w niej okresy po których następuje rozliczenie. Po jego dokonaniu usługa nie kończy się i trwa nadal. Typowymi przykładami są najem lokalu użytkowego, leasing lub umowy współpracy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami.

Usługa ciągła a biała lista VAT

Do zobrazowania problemu możemy posłużyć się przykładem – restaurator zawarł umowę najmu w ramach której płaci czynsz w wysokości 6000 zł. Jak widać, już przy trzeciej płatności przekroczy limit 15 000 zł a jednocześnie każda z nich będzie zdecydowanie poniżej progu. W związku z tym, że są to płatności powiązane, należy dokonać weryfikacji numeru rachunku bankowego kontrahenta przy każdej płatności. Wynikają one bowiem z tego samego stosunku i stanowią usługę ciągłą. Trzeba zaznaczyć, że obecnie toczą się spory co do tego jakie znaczenie przy wyliczaniu przekroczenia progu ma typ umowy (czy jest to umowa zawarta na czas określony czy też nieokreślony), na co jednak wciąż nie ma odpowiedzi.

Jeżeli restaurator dokona innej transakcji z wynajmującym z powyższego przykładu, niepowiązanej z najmem lokalu oraz na kwotę poniżej 15 000 zł, to nie będzie miał obowiązku sprawdzenia rachunku na białej liście VAT.

Biała lista podatników VAT – sankcje

Warto przypomnieć, że jeżeli obowiązek zapłaty na rachunek ujawniony na białej liście VAT występuje, a przedsiębiorca go nie zrealizuje, to obie strony narażone są na sankcje. Otrzymujący wpłatę nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz będzie odpowiadał solidarnie z płacącym za zaległości podatkowe. Możliwe jest uniknięcie kar o ile w terminie 3 dni od dokonania płatności wpłacający poinformuje naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podmiotu, który otrzymał wpłatę.

Usługa ciągła jest trwała a jej części składowe tworzą funcjonalną całość. Wykonywana jest periodycznie i wyodrębnić mozna w niej okresy po których następuje rozliczenie. Po jego dokonaniu współpraca nie kończy się.

Related Posts