Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Zakaz konkurencji w restauracji

Rynek gastronomiczny rozwija się obecnie bardzo dynamicznie i pracuje w nim z każdym rokiem coraz więcej osób. Konkurencja jest więc bardzo duża i każdy chce się czymś wyróżnić. Poza menu, wyglądem czy nazwą lokalu jest jeszcze jeden czynnik, który pozostaje w pamięci gości. Jest to profesjonalna obsługa i najwyższa jakość dań, którą poza składnikami i przepisem gwarantują kucharze czy też obsługa sali. Jakość naszego personelu może być więc kluczem do sukcesu. Naturalnie nie chcemy, aby osoby te zostały „przejęte” przez konkurencję. Restaurator może wykorzystać potężne narzędzie prawne, w celu zabezpieczenia swoich interesów– zakaz konkurencji w restauracji.

Zakaz konkurencji w restauracji

Zakaz konkurencji polega na umownym ustaleniu, że strona nie będzie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec drugiej. Ograniczenie może tez polecać na tym, że pracownik nie będzie pozostawać w stosunku zatrudnienia z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną. Ograniczenie konkurencji może być zawarty zarówno z pracownikiem, jak również osobą, z którą łączy nas umowa cywilnoprawna. Został on dość dokładnie uregulowany w kodeksie pracy, którego przepisy mają zastosowanie do pracowników. Zgodnie z zasadą swobody umów, może być również zawarty z innymi podmiotami, jednak wobec takiego zakazu nie obowiązują regulacje kodeksu pracy.

Zakaz konkurencji w restauracji – zagadnienia ogólne

Każda klauzula o zakazie konkurencji musi zostać zawarta na piśmie, gdyż w innym wypadku jest nieważna. Nie może mieć również formy jednostronnego oświadczenia woli pracownika lub współpracownika, gdyż ma charakter umowy do zawarcia której potrzeba jest wola dwóch stron. Zakaz konkurencji może mieć formę oddzielnej umowy, lub też być częścią umowy pisemnej łączącej strony. Możemy zawrzeć go razem z główną umowa, w czasie jej trwania lub też po jej zakończeniu.

Zakazu konkurencji w restauracji – zakres

Zakaz konkurencji musi mieć precyzyjnie określony zakres. Należy wyraźnie wskazać co on oznacza w konkretnym przypadku. Zawsze będzie to pewien zakaz aktywności zawodowej, jednak nie może być on nieograniczony. Zakresem możemy objąć prowadzenie działalności gospodarczej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę jak również umów cywilnoprawnych u innych podmiotów. Musi być on związany z działalnością restauratora. Zakaz konkurencji w restauracji musi dotyczyć aktywności skierowanych do tych samych odbiorców. Ponadto zakaz musi pokrywać się chociaż częściowo z wykonywanymi w ramach umowy czynnościami.

Zakaz konkurencji w restauracji  – pracownicy

W okresie zatrudnienia pracownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.
Pracownik, z którym zawarto klauzulę o zakazie konkurencji ma prawo do wynagrodzenia, jeżeli zakaz obowiązuje po zakończeniu współpracy z nami. W ramach prawa pracy zostało ono nazwane odszkodowaniem. Nie może być ono niższe niż 25% wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku prac, przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji. Jest to kwota minimalna, którą można dowolnie podwyższyć w umowie. Może być ona zapłacona jednorazowo albo też ratalnie.
Czas obowiązywania zakazu musi zostać określony pisemnie.

Naruszenie zakazu konkurencji w restauracji przez pracownika

Pracownik naraża się na poważne konsekwencje, jeżeli złamie zakaz podejmowania działalności konkurencyjnej.
Pracownik będzie odpowiadał finansowo do wysokości szkody, którą wyrządził pracodawcy swoim działaniem, jeżeli naruszy zakaz konkurencji podczas trwania stosunku pracy. Składa się na nią szkoda rzeczywista oraz utracone korzyści. Jeżeli pracownik nie działał umyślnie, to odszkodowanie nie może przekroczyć kwoty jego 3-miesięcznego wynagrodzenia.
Takie działanie może być również postrzegane jako naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy, także tzw. „dyscyplinarnie” czyli bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Jeżeli pracownik złamał zakaz, który obowiązywał go po ustaniu stosunku pracy to pracodawca dodatkowo ma prawo do żądania zwrotu wypłaconego mu odszkodowania. Ponad to, możliwe jest wprowadzenie kar umownych za każde naruszenie zakazu.

Zakaz konkurencji w restauracji  – współpracownicy

Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują zakazu konkurencji tak jak robi to kodeks pracy. Ponieważ jednak obowiązuje zasada swobody umów, to strony mogą ułożyć stosunek prawny wedle swojego uznania. Nie może być on jednak sprzeczny z ustawą, naturą zawartej umowy oraz z zasadami współżycia społecznego.

Nie ma więc żadnych przeciwskazań do zawarcia zakazu konkurencji w umowie o świadczenie usług albo w umowie zlecenia. Może być to zakaz obejmujący czas w którym strony łączy umowa jak również okres po jej ustaniu. Czas trwania zakazu, wynagrodzenie czy kary umowne są kwestią negocjacji. Zakres zakazu konkurencji jest w tym wypadku bardzo szeroki i zależy od stron. Można go jednak podważyć na drodze sądowej, jeżeli był rażąco niesprawiedliwy lub niemożliwy do spełnienia. Warto więc zachować zdrowy rozsądek przy ustalaniu tej kwestii. Dobrym punktem wyjścia mogą być przepisy o zakazie konkurencji zawarte w kodeksie pracy, które jednak w tym przypadku można w dużym stopniu modyfikować.

Czy warto ograniczać możliwość pracy u konkurencji?

Wydaje się, że angażując czas w szkolenie pracowników, oczekujemy ażeby osoba ta pracowała wyłącznie u nas i angażowała swój czas i umiejętności w nasz biznes. Uregulowanie z pracownikami i współpracownikami kwestii możliwości pracy w innym miejscu pozwala nam również uniknąć konfliktów związanych z brakiem dyspozycyjności takiej osoby. Niewątpliwie z tematem zakazu konkurencji i możliwości lub braku pracy w innym miejscu wiąże się tematyka związana z zachowaniem tajemnicy ważnych dla naszej działalności informacji. O tym tajemnicy przedsiębiorstwa pisaliśmy w artykule: https://prawowrestauracji.pl/informacje-dotyczace-funkcjonownia-restauracji-sa-tajemnica-przedsiebiorstwa-nalezy-je-chronić/ oraz /https://prawowrestauracji.pl/2018/11/tajemnica-w-resturracji/

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts