Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Zatrudnianie cudzoziemców w restauracji

Ponieważ praca w gastronomii nie zawsze wiąże się ze posiadaniem wysokich kwalifikacji i umiejętności oraz biegłej znajomości języka polskiego to jest dość atrakcyjna dla obcokrajowców. Zatrudnianie cudzoziemców jest więc częstą praktyką. Restauratorzy często sięgają po takie osoby gdy rodacy zwyczajnie nie chcą zatrudnić się na stanowisku kelnera czy pomocy kuchennej. Bywa, że decyduje również chęć ograniczenia kosztów związanych z zatrudnieniem. Jak więc wygląda zatrudnianie cudzoziemców w praktyce?

Zatrudnianie cudzoziemców – kim jest cudzoziemiec?

Intuicyjnie zapewne uznasz za cudzoziemca każdą osobę innego obywatelstwa niż polskie. Przepisy regulujące zatrudnianie cudzoziemców wyłączają jednak z ich grona obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Szwajcarii. Ze zbioru cudzoziemców wyłączeni są także dodatkowo obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli obecnie Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii.

Zatrudnianie cudzoziemców z Ukrainy

Obecnie istnieją różne procedury pozwalające zatrudnić obcokrajowców. Szczególną grupą są niektóre byłe państwa członkowskie ZSRR. Odnośnie obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii i Gruzji restaurator może zastosować tzw. procedurę oświadczeniową. Jest ona nieco mniej restrykcyjna niż procedury podstawowe. Opiszemy ją w jednym z kolejnych wpisów.

Zatrudnianie obcokrajowców – zezwolenie typu „A”

Podstawowym sposobem pozwalającym zatrudnić cudzoziemca jest ubieganie się o zezwolenie na pracę. Funkcjonuje kilka rodzajów zezwoleń, jednak w gastronomii zdecydowanie najczęściej stosuje się zezwolenie typu „A”. Pozwala ono na podjęcie przez obcokrajowca pracy na podstawie umowy z podmiotem, który ma siedzibę na terenie Polski. Przy ubieganiu się o nie bez znaczenia pozostaje jakiej pracy ma dotyczyć. W przypadku tego zezwolenia to restaurator jako pracodawca musi złożyć odpowiedni wniosek, kierowany do właściwego wojewody.

Zatrudnianie cudzoziemców – warunki wydania zezwolenia

Aby otrzymać zezwolenie należy spełnić dwa warunki. Przede wszystkim trzeba zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie co najmniej takie jak wynagrodzenie innych pracowników wykonujących analogiczną pracę. Taki rygor ma zapobiegać nadużyciom ze strony pracodawcy i wyzyskiwaniu pracowników.

Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy z lokalnego rynku pracy

Drugim warunkiem jest udowodnienie, że restaurator nie ma możliwości zatrudnienia pracownika z lokalnego rynku pracy. Taka informacja uzyskiwana jest od starosty i powinna zostać wydana nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku (w szczególnych przypadkach 90 dni). Ten wymóg w teorii przyczynia się do ochrony lokalnego rynku pracy.

Zatrudnianie cudzoziemców – kwestie formalne

Aby je uzyskać Pracodawca musi złożyć stosowny wniosek do wojewody właściwego ze względu na swoją siedzibę. Do wniosku należy dołączyć szereg załączników wymienionych w przepisach szczególnych, które należy dobrać do konkretnej, indywidualnej sytuacji. Zezwolenie wydawane jest na okres do 3 lat, a opłata zależy od wnioskowanego okresu i waha się od 50 do 100 zł.

Zatrudnianie cudzoziemców – obowiązki pracodawcy

Należy pamiętać, że restaurator ma obowiązek zawarcia pisemnej umowy z cudzoziemcem oraz przedstawienie mu tłumaczenia umowy w zrozumiałym języku. Do pracownika-cudzoziemca zatrudnionego w związku z zezwoleniem na pracę sezonową stosuje się takie same obowiązki pracodawcy jak dla pracownika krajowego. Do otrzymania zezwolenia należy spełnić taki

Zatrudnianie cudzoziemców – zezwolenie na pracę sezonową

Inną możliwością jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową, czyli zezwolenia typu „S”.

Dzięki niemu obcokrajowiec może przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym podjąć pracę, o ile prowadzona będzie ona w ramach działalności uznanych za sezonowe w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej. Wymieniono tam m.in. restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne czy miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

Zezwolenie na pracę sezonową – warunki

Warunki w zakresie wynagrodzenia pracownika i udowodnienia, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb pracodawcy z lokalnego runku pracy są takie same jak w zezwoleniu typu „A”

Zatrudnianie cudzoziemców -wniosek o zezwolenie na pracę sezonową

Pracodawca składa wniosek do właściwego Powiatowego Urzędu Pracy, wraz z opłatą w wysokości 30 zł i pozostałymi załącznikami. Jeżeli cudzoziemiec znajduje się na terytorium Polski, starosta rozpoznaje wniosek w terminie od 7 do 30 dni i w zależności od decyzji pracodawca będzie mógł zatrudnić obcokrajowca lub też nie.

Zezwolenie dla cudzoziemca przebywającego poza Polską

Jeżeli natomiast cudzoziemiec przebywa poza polską, to wydaje się zaświadczenie, będące podstawą do otrzymania przez niego wizy w celu wykonywania pracy sezonowej. O przybyciu pracownika do Polski pracodawca musi poinformować PUP w następstwie czego starosta wydaje zezwolenie na pracę sezonową. Po przyjeździe do Polski cudzoziemiec może pracować w trakcie oczekiwania na zezwolenie a po poinformowaniu Powiatowego Urzędu Pracy, lecz jedynie w warunkach określonych w wydanym wcześniej zaświadczeniu.

Jest mi niezmiernie miło, że trafiłeś na mojego bloga. Nazywam się Edyta Duchnowska i jestem radcą prawnym i prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego Edyta Duchnowska. Jeżeli masz jakieś pytania to możesz do mnie napisać: edyta@duchnowska.pl albo zadzwonić 602378913.

Related Posts