Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu w restauracji

Możliwość sprzedaży i podawania alkoholu w lokalu gastronomicznym ma kluczowe znaczenie dla większości restauratorów. Generuje ona znaczącą cześć ich zysków, przyciąga klientów i otwiera drogę do wielu możliwości zapewnianych przez dostawców i producentów alkoholu. Ponieważ jednak spożycie napojów alkoholowych wiąże się z ryzykiem społecznym w aspekcie uzależnień czy demoralizacji, prawo przewiduje szereg wymogów koniecznych do spełnienia aby dopuścić do sprzedaży alkoholu.

Zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu a zezwolenie

Jak wskazywaliśmy m.in. we wpisie Sprzedaż alkoholu na wynos w restauracji konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. W zależności od sytuacji i naszych potrzeb może być to także więcej niż jedno zezwoleń. Z wnioskiem należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu gminy, miasta lub dzielnicy. Jeżeli nasz lokal jest umiejscowiony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, to jednym z załączników do wniosku musi być pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora – w tym wspólnoty mieszkaniowej. Bez tego spotkamy się z odmową udzielenia zezwolenia.

Zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu – jak ją uzyskać?

Warto wiedzieć, że co do zasady możemy spotkać się z dwoma rodzajami wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota „mała” występuje wtedy, gdy w budynku znajduje się do 7 lokali mieszkalnych. Jeżeli liczba ta jest większa – mamy do czynienia z „dużą” wspólnotą. W tym pierwszym przypadku restaurator będzie musiał uzyskać zgodę wszystkich właścicieli lokali na sprzedaż alkoholu. W przypadku dużych wspólnot mieszkaniowych, konieczne będzie uzyskanie zgody wyrażonej w formie uchwały mieszkańców, która musi zostać podjęta większością głosów. Dopiero na tej podstawie zarząd czy też zarządca nieruchomości może udzielić w imieniu wspólnoty zgody na sprzedaż alkoholu.

Brak zgody wspólnoty a możliwość zaskarżenia

Oczywiście wspólnota mieszkaniowa może nie wyrazić zgody na sprzedaż alkoholu w budynku. Brak zgody musi być jednak uzasadniony konkretnymi okolicznościami oraz poparty dowodami. Ponadto, nie może mieć formy odgórnego zakazu sprzedaży alkoholu w danym budynku. W przypadku, gdy spotkamy się z odmową, warto wiedzieć, że istnieje możliwość zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej do sądu. Zaskarżenie musi nastąpić w terminie 6 tygodni od podjęcia uchwały na zebraniu właścicieli, lub powiadomienia o jej treści gdy była podejmowana w trybie zbierania głosów przez zarząd.

Co powidna zawierać uchwała o zgodzie wspólnoty na sprzedaż alkoholu w restauracji?

Zgoda wspólnoty na sprzedaż alkoholu powinna zawierać w sobie szczegółowe określenie lokalu w którym znajduje się restauracja oraz rodzaje alkoholu jaki może być podawany. Przypomnijmy, że istnieją trzy typy zezwoleń – na napoje z zawartością do 4,5% lub piwo; napoje od 4,5% do 18% alkoholu bez piwa, oraz napoje z zawartością powyżej 18% alkoholu. Ponieważ zgody przedstawianej w urzędzie udziela zarząd lub zarządca, powinien on otrzymać w ramach uchwały stosowne upoważnienie do działania w tym zakresie.

Wspólnota mieszkaniowa może w uchwale zawęzić godziny w jaki dozwolona będzie sprzedaż alkoholu. Jeżeli się na to decyduje, to najczęściej godziny ograniczenia pokrywają się z tzw. ciszą nocną. Uchwała powinna zawierać dokładne określenie tych godzin, lub stwierdzenie, że restaurator może prowadzić sprzedaż alkoholu się bez ograniczeń czasowych. Dodatkowo zgoda może określać czas na jaki została udzielona. Jej minimalny okres to jednak minimalny okres trwania zezwolenia – 4 lata. Zgoda udzielona na okres krótszy jest więc możliwa do zaskarżenia.

Czy zgoda wspólnoty może zostać cofnięta?

W praktyce zdarza się, że członkowie wspólnoty po pewnym czasie uznają, że sprzedaż alkoholu w restauracji negatywnie odbija się na funkcjonowaniu społeczności. Wtedy też decydują o cofnięciu zgody. Nie wywołuje to jednak żadnego skutku dla otrzymanego już zezwolenia, w szczególności nie ulega ono wygaśnięciu. Zezwolenie pozostaje więc ważne przez okres na jaki zostało udzielone. Cofnięcie zgody wspólnoty może mieć jednak znaczenie przy ubieganiu się o nowe zezwolenie – wtedy też restaurator musi przekonać wspólnotę do wydania nowej zgody.

Zgoda wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu ma ogromne znaczenie dla każdego restauratora, który chce oferować swoim klientom napoje alkoholowe. Bez niej nie jest możliwe uzyskanie zezwolenia. Warto jednak wiedzieć, że odmowa zgody nie może być dowolna a wspólnota musi ją uzasadnić. Restaurator może natomiast zaskarżyć odmowną uchwałę do sądu.

Related Posts