Close
  • Blog o prawie dla restauratorów

Zwolnienie z ZUS – Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa, czyli pakiet zmian mających na celu zmniejszenie skutków gospodarczych epidemii koronawirusa już obowiązuje. O samych jej wstępnych założeniach mówiliśmy od kiedy tylko rząd je ogłosił – m.in. we wpisie Pakiet Ochronny – walka państwa ze skutkami epidemii. Już te pierwsze propozycje dotykały kwestii płatności składek ZUS – czego dotyczył wpis Tarcza Antykryzysowa – składki ZUS. Mówiło się jednak głównie o ich odroczeniu. Ostatecznie zdecydowano się na zwolnienie z ZUS.

Zwolnienie z ZUS – składki

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowią znaczną część kosztów zatrudnienia. Odczuwają to zarówno przedsiębiorcy mniejsi i lokali jak i duże międzynarodowe sieci i korporacje. Jedną z najskuteczniejszych form pomocy przedsiębiorców jest natomiast zdjęcie z ich barków ciężarów nakładanych przez Państwo. Dlatego też już pierwsze postulaty działań antykryzysowych dotyczyły kwestii takich jak zmniejszenie obciążeń podatkowych czy zwolnienie z ZUS.

Zwolnienie z ZUS – czego dotyczy?

Zwolnienie z ZUS dotyczy jak na razie okresu 3 miesięcy – marca, kwietnia i maja 2020 r., chociaż biorąc pod uwagę dynamikę sytuacji, możliwe, że zostanie to rozszerzone. Zwolnienie obejmuje przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne, a więc ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Dodatkowo zawiera w sobie zwolnienie ze składek na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Składki objęte zwolnieniem traktuje się jako opłacone.

Zwolnienie z ZUS a zatrudnianie pracowników

Zwolnienie z ZUS przysługuje przedsiębiorcy, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenia i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do nich mniej niż 10 pracowników. Obejmuje zarówno składki przedsiębiorcy jak i pracowników. Pracownikiem w rozumieniu tego przepisu są osoby zgłoszone do ubezpieczeń. Zaliczymy tu więc przede wszystkim pracowników, zleceniobiorców i umowy wykonujące usługi na podstawie umowy do której stosuje się przepisy o zleceniu. Nie może być to jednak osoba, która usługi wykonuje w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

Zwolnienie z ZUS dla samozatrudnionych

Tarcza Antykryzysowa przewiduje również zwolnienie ze składek dla osób samozatrudnionych. Chodzi tu o osoby prowadzące działalność gospodarcza, które nie zatrudniają pracowników. Wprowadzono jednak próg przychodu. Jeżeli w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie osoba osiągnęła przychód przekraczający 300% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (a więc 15.681 zł), to zwolnienie nie przysługuje. Przy ubieganiu się o zwolnienie należy zwrócić uwagę na to, że ustawa posługuje się pojęcie przychodu a nie dochodu.

Jak uzyskać zwolnienie ze składek?

Zwolnienie ze składek nie jest automatyczne i należy złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – drogą elektroniczną, listem lub bezpośrednio w placówce. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. W tym terminie należy przesłać deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty z okresu zwolnienia (czyli za marzec-maj). Ze zwolnienia nie można skorzystać, jeżeli działalność nie była prowadzona przed 01 lutego 2020 r.

Inne ulgi w zakresie składek ZUS

Przedsiębiorca, który nie spełnia wymogów objęcia zwolnieniem ze składek może wystąpić o ich odroczenie lub rozłożenie na raty. Oczywiście składki odroczone należy opłacić po tym okresie. Tarcza Antykryzysowa nie przewiduje specjalnych regulacji dotyczących procedury odroczenia – należy postępować więc w zwykłym trybie. Ustawa zakłada jednak, że w okresie epidemii oraz 30 dni po jej zakończeniu ZUS nie będzie naliczał opłaty prolongacyjnej.

Zwolnienie ze składek ZUS to jeden z najważniejszych aspektów Tarczy Antykryzysowej, który może w rzeczywisty sposób przyczynić się do zachowania miejsc pracy i stabilności mikroprzedsiębiorców. Warto pamiętać, że nie nastąpi automatycznie i należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do ZUS. W przypadku samozatrudnionych skorzystanie ze zwolnienia uzależnione jest od ich przychodu w pierwszym miesiącu objętym wnioskiem, natomiast w przypadku pracodawców – od liczby zatrudnionych na 29 lutego 2020 r., która nie może przekraczać 9 osób.

Related Posts